نیاز یعنی آنچه فردی آرزو میکند یا دلش میخواهد بخرد، اما توانایی خریدش ندارد. اما تقاضا یعنی آنچه فردی آرزو میکند یا دلش میخواهد بخرد و میتواند بخرد زیرا قدرت خریدش دارد. به سخنان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ویدئو دقت نمائید، میگوید ضرورتی به تحریک سمت تقاضا نیست و تقاضا برای لوازم […]

نیاز یعنی آنچه فردی آرزو میکند یا دلش میخواهد بخرد، اما توانایی خریدش ندارد.
اما تقاضا یعنی آنچه فردی آرزو میکند یا دلش میخواهد بخرد و میتواند بخرد زیرا قدرت خریدش دارد.
به سخنان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ویدئو دقت نمائید، میگوید ضرورتی به تحریک سمت تقاضا نیست و تقاضا برای لوازم خانگی است، اما مردم قدرت خرید ندارند!!!
هر کسی مبانی اقتصاد را پاس کرده باشد خوب میداند سرپرست یکی مهمترین وزارتخانه های اقتصادی دولت الفبای اقتصاد را نمیداند تا چه رسد که بخواهد در این حوزه حکمرانی و سیاستگذاری نماید!
امروز همه ی کارشناسان دنیا اذعان دارند مهمترین سرمایه ایران نیروی انسانی توانمند آن میباشد که میتواند کشور را از بحران نجات دهد اما چرا حلقه مدیریتی در کشور باید چنان تنگ شود که چنین افرادی سکان دار وزارتخانه باشند؟!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر