نصیربوشهر – مجید غاله:   مراکز شهرستانها ودر بعد وسیعتر ،مراکز استانها به عنوان نمادِ پیشرفت ، زیبائی، جذب گردشکر، توسعه اقتصادی و اجتماعی….می تواند سمبل و الگوی مناسبی برای دیگرشهرها باشد، بازار مرکز شهر بوشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین بازارهای کشور که در گذشته بخش مهم و تاریخی آن با بی درایتی […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

 

مراکز شهرستانها ودر بعد وسیعتر ،مراکز استانها به عنوان نمادِ پیشرفت ، زیبائی، جذب گردشکر، توسعه اقتصادی و اجتماعی….می تواند سمبل و الگوی مناسبی برای دیگرشهرها باشد، بازار مرکز شهر بوشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین بازارهای کشور که در گذشته بخش مهم و تاریخی آن با بی درایتی و عدم مدیریت صحیح شهری نابود شد ،قسمتی از بافت آن از چرخه فعالیت خارج و بخش باقیمانده نیز با تلفیقی با بافت جدید، در عرصه فعالیتهای اقتصادی حفظ گردید، در خصوص ساماندهی بازار بوشهر و آنچه امروز مردم شاهد آن هستند که نشات دهندهء عدم توانائی و مدیریت شهری بهینه مسئولین مربوطه است مرتبط با بازار بوشهر ، به ویژه در مرکز شهرمی باشدکه بسیار اسفناک و بغرنج به حیات خود ادامه می دهد، کسبه میوه فروش در مرکز شهر به صورت آزادانه و بدون رعایت قانون ،حریم پیاده رو را متصرف و حقوق شهروندان را تضییع نموده و در این راه هم از یکدیگر سبقت می گیرند، در این اقدام که منجر به تصرف پیاده رو شده است، همواره خطری برای تردد عابرین در مسیر خودروها می باشدکه وضعیتی نگران کننده ایجاد شده و جالب است که کسبه ،خود را در تصرف جلوی مغازه ،ذیحق دانسته و نسبت به خطرات احتمالی برای افراد با بی تفاوتی از کنار آن عبور می کنند، که بسی جای تاسف و تعجب دارد، آیا مسئولین شهری و ذیربط، تضییع حقوق عابرین را نمی بینند ویا شاید هم تاکنون گذرشان به این نقاط نیفتاده است، و این در حالی است که بازار میوه فروشان درخیابان کم عرضی واقع شده که نه تنها پیاده رو ،حتی بخشی از خیابان نیز به محدوده کسب کار خود اضافه نموده اند، وقتی موضوع تعمیم داده شود که بازارصفا، پاساژها، میکانیکی هاو… از این قاعده نیز مستثنی نیستند ومتاسفانه خبری از اصلاح و بهبودی و ساماندهی انها نیست ، آیا بوشهر متولی و مسئول با اقتداری در این زمینه به خود می بیند که قاطعانه با متخلفین برخورد نموده واز حریم وحقوق شهروندان بوشهری دفاع نماید، اما تاکنون در این زمینه اقدامات اصلاحی و ساماندهی بازارها مشاهده نشده و آن چه نشان داده شده در حمایت از کسبه بوده که با بی تفاوتی ادامه یافته است.

والسلام

  • منبع خبر : نصیر بوشهر