نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   در کتب و تذکره ها آمده است که قومی چون بر ملک و‌ملتی چیرگی یافتند بنای هپل و هپو پیشه کردند . بی قاعده و‌ بی ضابطه  دارایی ها را  تملک گرفته و خوانی نه هفت رنگ بلکه هفتاد رنگ بر ایل وتبار خود رنگین کمانی کردند . نشانشان جای […]

نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:

 

در کتب و تذکره ها آمده است که قومی چون بر ملک و‌ملتی چیرگی یافتند بنای هپل و هپو پیشه کردند .

بی قاعده و‌ بی ضابطه  دارایی ها را  تملک گرفته و خوانی نه هفت رنگ بلکه هفتاد رنگ بر ایل وتبار خود رنگین کمانی کردند .

نشانشان جای مُهری بر‌پیشانی ،تسبیح بلندی به دست و یقه ای سفید بر گلو بود.

نخست فرزند وعیال را متنعم کرده و تا بیخ گلویشان

اطعمه و اشربه ی دنیوی به حلقشان فرو بردند  و سهم دیگران را حوری و شراب اخروی کردند.

مردم را به ترک دنیا واداشتند وخود بر ترک سمند رویا  نشستند و چهار نعل به شرق و غرب عالم تاختند.

پسر را به لس آنجلس و دختر را به آندلس فرستادند .

جیب ها از  بیت المالِ خلق دوختند و به امت گفتند که خوب است سر به جیب مراقبت فرو ببرید تا مبادا جیفه ی مردار دنیا شما را بفریبد و مصداق این بیت شیخ اجل گشتند.

ترک دنیا به مردم آموزند

خویشتن سیم و غلّه اندوزند

ابناء و بنات را در همان دیار ملعونه ی فرنگ فربه ساختند و شب و روز بر مردمان همان سرزمین شعار مرگ حواله نمودند و‌چه زیبا مردمان خود را  بفریفتند.

اینگونه بود که فرزندان با تصدیق جهل و جعل از ان سوی آب ها برگشتند تا پدران هیچ وقت باز ننشسته را یاری ومعونتی دو‌چندان رسانند.

با رای تزیینی ،مجلسی آراستند و قانونی  وضع نمودند که هرگونه تحقیق و تفحص بر مِلک و مُلک و مال حاکمان  در حکم تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی قلمداد گردد و افشا کننده باید به سزای اعمال ناپسند خود برسد.

از نازی باد و یافت اباد به نیاوران و تجریش کوچیدند ؛به الهیه و فرمانیه هم  اکتفا نکرده وباستی هیلز را بنا کرده و خلق الله را هم از ورود به ان شهرک ممنوع کردند.

و چون رقبا را یک به یک از میدان به در کردند غنائم را میان خود تقسیم کرده و بر ادارات مالیه و بلدیه وهر جا بوی نانی به مشامشان می رسید تفوق یافتند .

آری اینگونه بود که دامادهای سرخانه از زاکان و ماکان و کاکان به طمع این خوان گسترده ی رنگین کمانی از راه رسیدند.

باید هم آقازاده را  نان و‌نوایی می دادند ، و هم داماد را سر و سامانی .

لذا خوان رنگین کمانی را گسترده تر ساختند و حکومتی ملوک الطوایفی اعم از مادر زن و داماد و خاله و پسر خاله و عمه شکل گرفت .

و بر تارک این قوم داماد نشاندند ؛

آری اینچنین بود که سلسله ی  دامادها شکل گرفت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر