نصیربوشهر – مجید غاله: بعد از جابجائی شهر بوشهر در عصر نادرشاه که بر اساس مقتضیات زمان و گسترش فضای تجارت و بازرگانی دریائی ایجاد شده بود، ریشهر فعلی به شهر بندر بوشهر کنونی انتقال داده شد و به تبع آن انتقال قایقها، لنجها و جهازات به بندر بوشهر نیز شتاب گرفت، در شروع فعالیت […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

بعد از جابجائی شهر بوشهر در عصر نادرشاه که بر اساس مقتضیات زمان و گسترش فضای تجارت و بازرگانی دریائی ایجاد شده بود، ریشهر فعلی به شهر بندر بوشهر کنونی انتقال داده شد و به تبع آن انتقال قایقها، لنجها و جهازات به بندر بوشهر نیز شتاب گرفت، در شروع فعالیت دریائی، استقرار شناورها در منطقه غاله و پوزه شمالی اسکله اداره بندر و قسمتهای شمالی آن بود که محل لنگر انداختن شناورها و پهلوگیری در کنار ساحل بود که البته منطقه ای آرام و فاقد موج برای شناورها نبود، منطقه غاله منطقه‌ای که بیشتر اوقات مواج ،حتی با موج های آرام بود، لذا برای در امان ماندن شناورها از صدمات و پهلوگیری مناسب به ویژه لنجهای سفاری، بایستی جایگزین امنی در نظر گرفته می شد، لذا منطقه مالیه که قسمت جنوبی منطقه غاله فعلی است و محل آرامی برای شناورها بود انتخاب شد و شناورها به این منطقه که در کنار اداره بندر واقع شده بود منتقل گردیدند، این قسمت از ساحل دریائی، محلی برای تخلیه وبارگیری لنجها وجهازاتی بود که در مسیر کشور های عربی و آفریقائی تردد می کردند و وظیفه حمل بار و کالا را بر عهده داشتند ، در واقع محلی برای کسب درآمد بوشهر بوده است، همانطور که از اسم مالیه هویدا است ، مکان ساختمان اداره دارائی بوده که وظیفه وصول مالیات و حقوق گمرگی بر عهده داشته است، مالیه سالها محل پهلو گیری و لنگر انداختن شناورها بوده است( به صیادانی که در گذشته متعلق به این منطقه و یا صیادان محله بهبهانی بوده‌اند صیادان غاله‌ای گفته می شود) مالیه در سال ۵۲ در توسعه اداره بندر قرار گرفت و همه شناورها چه صیادی و چه سفاری به منطقه جنوبی اسکله اداره بندر یعنی اسکله ماکوبار و خور جبری( دی سیفو) منتقل گردیدند، این منطقه، خور دی سیفو ونَگّه جبری هم بعد از مدتی و در دهه هشتاد در توسعه مجدد اداره بندر قرار گرفت و همه صیادان و شناورها به صلح آباد کوچانده شدند، اسکله فعلی صیادی که در کنار اداره شیلات بوشهر واقع شده، به نام اسکله جبری نام گذاری شده است که توجه جدی و موثر مسئولین و همت آنها می طلبد که برای توسعه و ایجاد ساختارهای لازم و امکانات ضروری و مورد نیاز صیادان و مکان صیادی آنان تصمیمات اساسی اتخاذ نمایند زیرا صیادان این مکان( اسکله ونُگّه جبری) نقشی اساسی در تامین پروتئین مورد نیاز مردم بندر بوشهر دارند که با حمایت و پشتیبانی از صیادان ،رضایت جامعه زحمتکش صیادی فراهم خواهد شد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر