برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد اگرچه این روزهاویروس منحوس کُرُنا دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشته تابه جز آن پدیدهء پلشت به موضوع دیگری فکر کند اما صاحب این قلم به شکرانهء این که تا امروز، از چنگ این بلا قسر در رفته است در ادامهء یادداشت،،انتخابات در فصل آخر،، به […]

برگیر و دهل میزن
کان ماه پدید آمد
اگرچه این روزهاویروس منحوس کُرُنا دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشته تابه جز آن پدیدهء پلشت به موضوع دیگری فکر کند اما صاحب این قلم به شکرانهء این که تا امروز، از چنگ این بلا قسر در رفته است در ادامهء یادداشت،،انتخابات در فصل آخر،، به مقولهء پُر حاشیهء انتخابات درحوزهء بوشهر و…می پردازدتادرون مایهء آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بازیگران اصلی صحنهء انتخابات بوشهر همان چهره های آشنایی بودند که در دوره های پیشین هم حضور داشتند ازجمله غلامعلی میگلی نژادو عبدالکریم جمیری که در دوره های هشتم و نهم بر کرسی سبز رنگ مجلس تکیه زده و رایحهء خوش قدرت این بار هم آنان را به میدان کشانیده بود، چهره جدید اما، علی افراشته است که از قضا او نیز با مجلس و مجلس نشینان اُنسی دیرینه داشت چرا که پس از استعفا از استانداری بوشهر در کنف حمایت های بیدریغ علی
لاریجانی رئیس مقتدر چندین دورهء قوه مقننه به عنوان معاون اجرایی او مفتخر گردیده و ۱۰سال درآن سمت ماندگار شد و در همین سالها بودکه به ادعای سایت،،تابناک،، بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف از برخی هزینه های اضافی توسط او شکایت داشتند تا آنجا که روند نارضایتی هادرمحلس به حدی زیاد شده بود که برخی از نمایندگان طرح تحقیق وتفحص از هیئت رئیسه و معاونت اجرایی را برای اولین بار درطول ادوار گذشته مطرح کردند و چنین بود که پیر مراد،گماشتهء دیگری را به جانشینی افراشته انتخاب کردو اورا سمت مشاورت داد تا همچنان جزء مقربان درگاه باقی بماند.
درکنار این رجال نام آشنا چند جوان جویای نام همچون ضرغام حیدریه،حسین لعلیان، غلامرضا هوایی،حسین حیدری و اصغر جعفری هم اسب هایشان را زین کرده وشلاق کش به میدان مبارزه تاخته بودند اما به دلائلی که مهلت بحث پیرامون آنان دراین مجال نیست، به اجمال اشاره می شودکه دوتن از آنها به نفع داو طلب اصلح،اسب های خود را به آخور بستند و بقیه که گردن کشی کرده ودر میدان ماندند اسب هایشان را ( پی) زدند.
غلامعلی میگلی نژاد با اتکا به محبوبیتی که درمیان مردم زادگاهش دارد و همچنین تجربهء یک دوره نمایندگی و چندین سمت مدیریت شهری و استانی ،به سودای پوشیدن ردای نمایندگی مجلس برای دومین بار،بسمه الله گفت و نامنویسی نمود واز خان اول هم گذشت ولی ناگهان، آن زخم ناسور سربازکرد وچرک و خونابه اش آنقدر زیاد بود که نتوانست از سد سدید شورای نگهبان بگذرد، مع الوصف او که عرضه را برخود تنگ دیدوتیر انداز را شناخت لامحاله برای مبارزه با دشمن به اردوی علی افراشته پیوست و هرآنچه را که برای جولان در میدان رقابت تدارک دیده بود اعم از عده و عُده در طبق اخلاص نهاد وپیش کش همشهری ویار درحال مبارزه اش نمود بدین امید که شاید زنندهء تیر جفا را از پای دراندازد اما آن آتش تهیه نه تنها برحریف قدر کارگر نیفتاد بلکه باعث گردید که در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتیش به او طعنه بزند که:اگر دستان شما می لرزد و می جنبد و دستگاههای نظارتی استان دست شما را می گیرند و نمی توانید پاسخگو باشیدو راه برای حضور در چنین وادی برای رسیدن به مطامعتان هموار نیست،، جمیری،، چه گناهی کرده است؟.
علی افراشته هم بی گدار به آب نزده بودزیرا با اطمینان کامل به حمایت های بی دریغ علی لاریجانی ودرسهایی که طی چند دهه رابطهء مرید و مرادی از محضر او آموخته بود لاجرم خودرا شناگر قابلی درعرصهء سیاست می پنداشت و گمان می بُرد هرگاه آن داشته ها با توان مالی ممزوج شده و یاران و دوستان دوران استانداری بوشهر نیز همراه شوند،مقصودحاصل است به ویژه آنکه وقتی غلامعلی میگلی نژاد هم با همهء داشته های خویش به اردوی اوپیوست دیگر اوضاع نورعلی نورشد،اما با همهء زیرکی معلوم نیست چرا متوجه نشد که مرادش این بار به چه دلیل از نامنویسی در انتخابات مجلس خودداری نمود؟ وچگونه درشرفیابی جهت تقدیم استعفا از سمت مشاورت عالی وکسب رخصت نامنویسی، لاریجانی به وی نفرمودکه ای مُرید براساس قانون نانوشته وبه روال مالوف،این بار نوبت یاران اصولگرا ( از نوع جمنایی)است که قدرت را درسالهای آینده درمجلس، ریاست جمهوری و شورای های شهر به دست بگیرند ولذا،اسب دوانی دراین میدان را به صلاح تونمی دانم؟،وبی جهت نبود که جمیری،در اجتماع انتخاباتی اهالی چغادک به کنایه گفت، برخی برای ورود به مجلس میلیاردی خرج می کنند،مگر در مجلس چه خبر است؟.
باری عبدالکریم جمیری که مستظهر به پشتیبانی سران قدرقدرت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایتخت ویکی از نزدیکان ذینفوذ خویش بود ومی باشدمدتی
قبل از کشیدن سوت ماراتن انتخابات فعالیتهای خودرا آغاز کرده بود کما این که به گزارش (چغادک نیوز) او،به عنوان نخستین گام،اعضای ستاد انتخاباتی ده نفره اش را به سرلیستی نصرالله شفیعی انتخاب و معرفی کرد،سرلیستی که درادامهء راه با وی همگامی نکرد ودرهیچ مراسمی حضور نداشت تا آنجا که جمیری چندماه منتظر ماند و خودش رهبری ستاد را برعهده گرفت اما چون دید انتظارش بی نتیجه است نفر دوم را به عنوان مسئول برگزیدوچراغ خاموش برنامه هایش را پیش بُردتا چند گام از رقبا جلوتر باشد،درجریان مبارزات هم باتابلوی ساده زیستی درهمهء تجمعاتی که اعضای ستادش در گوشه وکنارحوزه انتخابیه فراهم ساخته بودندحاضرشدوعملکرد دولت را زیر سئوال بردودم از همنشینی با اقشارضعیف جامعه زد ویکی از اقدامات اولیه اش را درصورت پیروزی،رسیدگی به وضعیت معیشت آنان اعلام نمودوتاآنجا پیش رفت که در حساب توئیتری خویش اسرار مگو را فاش ساخت وتحت عنوان جمیری در زندگی چه اموالی دارد؟اعلام نمودکُل مایملک اورا یک واحد مسکونی ۱۵۰متری ساخت سال۶۵دربوشهر ودو دستگاه خودروی شخصی پژوپارس مدل۹۲وسمند مدل۸۶ تشکیل می دهد که مورد استفادهء خود و پسرش می باشد وغیر از آن لیست،قائل به شفافیت رای نمایندگان نیز هست،شفافیتی که به مزاق همقطاران جمنائیش درمجلس یازدهم خوش نیامد. حالا که به اینجا رسیدیم بد نیست یادآور شویم که سایت چغادک نیوز در بحبوحه ء مبارزات انتخاباتی مقاله ای از محسن سبحانی را به اشتراک گذاشت با این مضمون که، ورودافرادی همچون اصغر جعفری به میدان انتخابات به قصدشکستن بقایای استخوان سیاسی و تضعیف جایگاه اجتماعی عبدالکریم جمیری دربین مردم و فعالان سیاسی استان است که اگر نبود حمایت های پیداوپنهان یکی ازنزدیکانش وبه کارگیری ابزار واهرمهای خاص، جمیری هیچ گاه توان اقناع رای دهندگان را نداشت.
علی ایحال،اکنون جمیری با کسب ۲۹هزار و اندی رای ازمیان ۱۰۷هزار رای دهنده،کرسی نمایندگی مردم حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم را ازآن خودساخته وحالا باید منتظر ماند ودید که پس ازرسمیت یافتن مجلس یازدهم و گذشتن از آخرین خان، به وعده هایی که داده است عمل خواهد کردیاخیر؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر