خاطرات زندان ، کتاب، حسین روئین تن ، نصیر بوشهر انلاین
*برگی از خاطرات زندان.* ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

*برگی از خاطرات زندان.*

*برگی از📚 خاطرات زندان.* (📖قسمت یَکُم) ⭕بیست روزی ک بیست سال گذشت. چرا وچگونه بیست سال را وامیگذرم تا وختی دگر. اما باید از انچه دیدم بگویم. بیشک درهر کشوری زندان ومحبس وجود دارد ودر شرایطی از وجوبات است، اما درچگونگی آن میتواند شاکله های خاص خودش را داشته باشد. زندان برای جامعه مفید وبرای […]