دكتر عبدالرحیم مهرور
خاطرات پزشکی دکتر مهرور 13 خرداد 1399
دكتر عبدالرحیم مهرور

خاطرات پزشکی دکتر مهرور

براى مردى که سه نوبت در یک عمل جراحى قلبش از کار ایستاد آنوریسم آئورت شکمى پاره شده به بهانه سوء تفاهم بعضى از مردم نسبت به جامعه پزشکى ابتدا باید معترف شوم دامنه پزشکى چنان گسترده است که هر کسى ادعا کند در پزشکى حاذق است چیزى جز گزاف نگفته اما نباید سختى ها […]