دکتر محمد کارگر
یکشنبه های موفقیت نصیر 09 آذر 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی…!» «مولانا» ••سؤال اساسی و حیاتی: برای رسیدن به قله های کامیابی و کامکاری؛ باید که اهل جان و جمله جان شویم تا آنکه لایق و قابل جانان شویم…! حال سؤال کلیدی این است که: چگونه جمله جان […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 02 آذر 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «فلسفه ی دیدار داشته باشیم…!» «دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن/ در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن/ از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن/از دوستان جانی مشکل توان بریدن » «لسان الغیب حافظ» ••نکته ی اول: زیبا ترین؛ماناترین و باشکوه ترین دیدار؛دیدار با خود […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 25 آبان 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «هنر و گهر زندگی» «اسوه ی حسنه» «مدل بزرگی و بزرگواری– کرامت و عزت» + «ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد/قدر فلک را کمال ومنزلتی نیست/ در نظر قدر با کمال محمد» «افصح المتکلمین سعدی» ———————————- + « ستاره ای […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 18 آبان 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «هنر و گهر زندگی» «هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست/هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست/باکه گویم ؟در همه ده زنده کو؟/سوی آب زندگی؛ پوینده کو؟» «مولانا» ••مقدمه: «سعدی به لب دریا؛دردانه کجا یابی/ در کام نهنگان رو، گر می طلبی کامی» جستجوگری و کاوشگری […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 12 آبان 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «هنر و گهر زندگی» «زندگی در صدف خویش گهر ساختن است/در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است/مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست/ از همین خاک جهان دگری ساختن است» «اقبال لاهوری» «بیست نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی و اساسی در باب هنر و گهر […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 04 آبان 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» « هنر و گهر زندگی» «در خاکدان ما گهر زندگی گم است/این گوهری که گم شده مائیم یا که اوست» « اقبال لاهوری» • «هرچه داری به پای زندگی بریز؛تا مرگ نتواند چیزی با خود ببرد…!» «جیم–هریسون» + « ۲۰ نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی– اساسی […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 27 مهر 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» « هنر و گهر زندگی» «در خاکدان ما گهر زندگی گم است/این گوهری که گم شده مائیم یا که اوست» « اقبال لاهوری» + « ۲۰ نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی– اساسی و حیاتی در باب هنر و گهر زندگی… » {بخش اول} •• نکته ی […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 20 مهر 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «قدرت جاذبه عشق» «خوب خوبی را کند جذب این بدان/طیبات و طیبین بروی بخوان/در جهان هر چیز چیزی جذب کرد/گرم گرمی را کشید و سرد سرد» «مولانا» قانون جذب و جاذبه؛ جزو قدرتمند ترین قوانین کائنات است… قانون جاذبه همان قانونی است که می تواند ستاره […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 30 شهریور 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در مصحف عظیم» «موفقیت؛ به یک معنا؛حاصل مقیم شدن در مقام های والای انسانی است!…». «روی جانان طلبی آینه را قابل ساز// ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و روی» «لسان الغیب حافظ» شهدای والامقام و بزرگان بلند مرتبه ی دفاع مقدس؛مقیم مقام های عظیم انسانی و الهی […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 23 شهریور 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» « ۲۰ نکته — جهت هم نگاهی؛هم آوایی؛هم نوایی و همیاری با نمایندگان گرانمایه مردم در مجلس شورای اسلامی» ۱_نکته ی اول: آسیب های جدی جامعه ی امروز؛ «آسیب های مدیریتی» است! درجامعه ای؛ حیات اجتماعی را سپری می نماییم که از لحاظ منابع بسیار غنی […]