فلسطین ، دولت ، اسرائیل ، پیام مخاطب
آ یا امکان تشکیل دولتی فلسطینی وجوددارد؟ ۲۷ آبان ۱۴۰۲
پرسشی در تقدیر

آ یا امکان تشکیل دولتی فلسطینی وجوددارد؟

پرسشی در تقدیر آ یا امکان تشکیل دولتی فلسطینی وجوددارد؟ ازآنجا که فرض محال’محال نیست.فرض کنیم قدرتهای ذینفع غربی و شرقی و اسلامی بدین توافق دستیابند که یا درتمام سرزمینهای اشغال شده ویاحداقل به تشکیل دو دولت فلسطینی واسراییلی مطابق آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد آمده جامه عمل بپوشانند و اسراییل هم تن به […]