محمد مصدق
قهرمان وطن پرست 29 اسفند 1398
محمد کرمی فر

قهرمان وطن پرست

نهضت ملی شدن نفت ازنقاط برجسته وغرورانگیز جنبش بیداری وضد استعماری ملت ایران درقرن بیستم میباشد که تاثیر قاطع وقابل ملاحظه ای بر شکل گیری مبارزات ضداستعماری همه ملل شرق داشته است قهرمانان این داستان،ملت ایران ودکتر مصدق هستند هرچند نگارنده معتقد است،نامهایی چون مرحوم دکتر سیدحسین فاطمی،ومرحوم حسین مکی را همواره باید پاس داشت […]