محمد مصدق
قهرمان وطن پرست ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
محمد کرمی فر

قهرمان وطن پرست

نهضت ملی شدن نفت ازنقاط برجسته وغرورانگیز جنبش بیداری وضد استعماری ملت ایران درقرن بیستم میباشد که تاثیر قاطع وقابل ملاحظه ای بر شکل گیری مبارزات ضداستعماری همه ملل شرق داشته است قهرمانان این داستان،ملت ایران ودکتر مصدق هستند هرچند نگارنده معتقد است،نامهایی چون مرحوم دکتر سیدحسین فاطمی،ومرحوم حسین مکی را همواره باید پاس داشت […]