منوچهر آتشی
جستاری اجمالی بر مقطعی خاص از زندگی استاد آتشی 25 آبان 1399
پرویز هوشیار

جستاری اجمالی بر مقطعی خاص از زندگی استاد آتشی

نصیر بوشهر – پرویز هوشیار – کند و کاوی عجولانه بر روند زندگی و شعر متاثر از آن زندگی در مقاطع مختلف می تواند فتح بابی باشد در راستای بررسی دقیق و کارشناسانه از زندگی هنرمندانه ی شاعر بزرگ هم استانی ما استاد آتشی که در برخی از عرصه ها مغفول مانده است . هنگامی […]