گاز مجتمع پارس جنوبی ، کتابخانه مصر ، نصیر بوشهر انلاین
مجتمع گاز پارس جنوبی و کتابخانه ملی مصر ۲۲ دی ۱۴۰۲

مجتمع گاز پارس جنوبی و کتابخانه ملی مصر

مجتمع گاز پارس جنوبی و کتابخانه ملی مصر بیش از حدود یک سال و نیم است با تغییر مدیر عامل مجتمع گاز، آشفتگی و نارضیاتی زیادی در این مجتمع عظیم بابت برخوردهای مدیریتی به وجود آمد و روز به روز به این بحران مدیریتی و ناراحتی کارکنان و مدیران در مجتمع گاز بیشتر میشود و […]