نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟
۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟
۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟

 

 

نعمت الله شیخ سقا:

 

۱_ وعده وعیدهای داده شده رئیس جمهورهای قبل وعمل نکردن خواسته یانخواسته وشایدهم نتوانسته آن ها که بامشارکت بالایی هم مواجه بودند جایی رابه این باورنمی گذاردکه به آقای رییسی بتوان امیدبست!!

بطورکلی حقوق شهروندی-آزادی های سیاسی باتوجه به ظرفیت قانون اساسی-اجرای عدالت اجتماعی-رفع بیکاری-پاسخگویی درمقابل خواست مردم-تعامل باکشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه -رسیدگی به مناطق محروم کشور-توجه به مسائل زیست محیطی وبرابری جنسیتی -بهداشت وآموزش رایگان و… ازجمله مواردی است که میتوان ازرئیس دولت انتظارداشت.

۲_ استان ماباتوجه به ظرفیت هایی که داردوبه عنوان پایتخت انرژی کشورشناخته می شودنسبت به خیلی ازاستان های کشوراستعدادرشدوتوسعه دارد.توجه به دوموردآن یعنی شیلات ونخیلات می تواندمحرومیت راازاین نقطه ازکشوررفع کند.متاسفانه نظارت استصوابی درامرانتخابات این اجازه رابه مردم منطقه نمی دهدکه فردشایسته وموردنظرخودرابرای مطالبه گری روانه مجلس شوراکندوهمین امرموجب می گرددکه استان زرخیزماهمیشه واژه ی محرومیت رابه دوش کشد. درمقایسه ای سطحی امکانات استان مابه استان همسایه این ادعاراثابت می کند.بایک دست شدن سه قوای تصمیم گیرنده درکشورکه جای هیچ عذروبهانه ای نیست امیداست باتلاش آن هااستان ماهم به جایگاه واقعی خودبرسد.

۳_ درخصوص سفرهای استانی میتوان به این نکته اشاره داشت که این سفرها زمانی می تواندموثرباشدکه حرکتی پوپولیستی وبرای راضی کردن مردم نباشدوگرنه توجه به مشکلات هراستان ازنزدیک فی نفسه کاربدی نیست امااگراین سفرهاتنهابه وعده ووعیدختم شودموجب بی اعتمادی مردم شده وتنهاهزینه های گزافی رابرمردم تحمیل شده ووقت خواهدکشت. اعتقادبراین است که اگردولت درتعیین مدیرارشداستان دقت لازم رابه خرج داده وبانظرورای مردم آن راتعیین کندنیازی به سفرهای مکرروپرهزینه به استان هانخواهد داشت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر