*⭕زِنـــدان‼️* 🔯قسمت هشتم ★این کلمه هرچی باشداَزَش متنفرم. . راسش مورد بهره برداری قرار گرفتنشو میدانم اما معنی لغویش را هرگز. *{زنده دان یازنده گاه}* باشد یا هرچیز دیگری آنرا به اهل فَن وامیگذارم. ب نگرش این کَمینه، *{نــدامتگاه یا پشیمانخانه}* بهترین نامیست ک میتوان برآن نهاد. واگر غیراین باشد نقص غرض است. فردی به […]

*⭕زِنـــدان‼️*
🔯قسمت هشتم

★این کلمه هرچی باشداَزَش متنفرم.
. راسش مورد بهره برداری قرار گرفتنشو میدانم اما معنی لغویش را هرگز.
*{زنده دان یازنده گاه}* باشد یا هرچیز دیگری آنرا به اهل فَن وامیگذارم.
ب نگرش این کَمینه، *{نــدامتگاه یا پشیمانخانه}* بهترین نامیست ک میتوان برآن نهاد. واگر غیراین باشد نقص غرض است.
فردی به هردلیلی مرتکب خطائی شده بایـد تاوان بزه اش را بپرزازد. اما/اما/اما چگونگی پس دادنِ این تاوان خیلی مهم است.
فرض را براین مینهیم ک فردی محترم وخانواده داربرای اولین بار چِکِش را برگشت خورده وبه زندان محکوم شده.
وامثال این جرم ها. آیا این فردی ک خلاف میل باطنی اش ، ندانسته ویا ناخواسته ویا بدلیل عدم آشنایی با قانون و قضا وحقوق ب زندان افتاده،آیا وقتی آزاد شد، باید فردی بتمام معنا آشنا ب بزه ها وتخلفات و سرقت ها ووو بیرون بیاید⁉️
جواب این سوال ازطرف تمامی انسان محورانِ خداباور منفی و *(نَ)* است.
اما متاسفانه ب هردلیل موجه یاغیر موجه چنین است..!!!
چرا؟⁉️
چون رویکرد مسئولان تربیتی تنبیهیِ ما، رویکردی جامعه شناسانه وخداپسندانه وکشوردوستانه نیست.
اگر مسئولانِ تربیتی تنبهی و قضایی و امنیتی ما رویکردشان جامعه محور واَمن کردن محیط و براه کردن افراد خاطی بود ودلشان برای مردم وکشورشان میسوخت *کشتیبان را سیاسیتی دیگر میفتاد.*
درزندان ک بودم گر چ دارای مشکل روحی وغذایی حاد بودم،اما باخودم گفتم، تو یک معلمی وهرگز نباید ازاین فضا ودیواره بیرون بروی.
لذا درمیان زندانیان بااجرام مختلف ک هرصنفی جدا جدا مینشتند میرفتم وبا آنها عجین میشدم.
اول گوششان میکردم، آنها گفته هاشون تعریف کردن، بعدک برامور مسلط میشدم رشته کلام را بدست میگرفتم ورسالت معلمی ام را پی میگرفتم،پندو اندرز وعبرت وروایات مربوط ب هر موضوع را با کمی طنز وگاهی چیزای دیگه مخلوط میکردم و ب جان روحشان تزریق میکردم.
باور کنید من ک سوادی عمیق نداشتم اما همینی ک داشتم وارائه میدادم شاهدواکنش ها وتراکنش های خیلی خیلی جالبی میشدم.
بگونه ای ک بعضیا درهمون محفل برون فکنی میکردند وابراز پشیمانی وندامت وغصه میکردند وابراز میکردند ک ایکاش قبلن اینا را میدونسیم، ایکاش بیرون وقبل از زندان با شما آشنا بودم ونشست و برخاست داشتیم تا اینجا گذر وگذارمان نمی افتاد.!!!!!
واینجاها بود ک ازدرون میشکستم خردمیشدم و هم اشک چشم هم آه دل میریختم.
اینجا بود ک پی بردم چقدر کم کاری شده چقدکم کاری کرده ایم. من در معلمی وتدریس چگونه زیستن و تو نهادهای تربیتی ،مدرسه دانشگاه ،سازمان تبلیغات،فرهنگ وارشاد، واحدهای تربیتی نهادها همه وهمه دربیت بیت شعرِ حصر وزندانی این زندانیان بعضن بی گناه یا کم گناه شریکیم.
دراین موردحرف ب وزن مثنوی ۷۲من دارم.
واینجاومنباب مصداق به موردی اشاره میکنم.
🍂عکسی را که در لگو متن قرارداردو من آنرا ضمینه متن ارسال میکنم را خوب دقت کنید.
این کار یک زندانینی است ک تمام امکاناتش وبضاعتش در زندان ،دومداد رنگی ویک مداد ودفتر خطی چند برگی بود.
درحلقه ای ازمحافل زندان گرفتار سخن بودم ک بعداز پایان سخنم یک زندانی جلو آمد واین تصویررا تقدیم ب تَصَوُّر من کردو گفت این تنها بضاعت من بابت شهریه ای ک هر روز مارا درس میدهی‼️
با دیدن عکس اَشک توچشمام حلقه زد وجاری گشت.خدای چ استعدادی چ هنری دروجوداین نهادی….
زمینه وزمان مساعدی بودتا با او وارد گپوگو شوم وعلل وچرایی اینجا بودنش را جویا شوم. ایشان موردی بهم گفت ک سرتاپایم سوخت، ومیشد او وامثال او اینجا نباشند. اوفیلم برداری حاذق و هنرمندی ماهر بود ک روی یک اشتباه مالیِّ خُرد وقلیل ب اینجا آمده بود، پس از شنیدن دردهاش گفت: هنرم رافراموش کرده ام اعتبارم را درجامعه از دست داده ام، اکنون هم ک خدمتتان هستم،ب نحوه اجرای ،چگونگی انواع سرقت ها،لواط ها، رهگیری ورهزنی ها، دورزدن ها کجا موادتهیه کردن ها چگونگی یادگیری ارتقاع از سیگار ب تریاک واز تـریاک به موادهای دیگر صنعتی وانواع بزه های جنسی آشنا شده ام.
دلیلش را با انکه خودمیدانستم اما ازاوخواستم واوگفت:من یک زندانی مالی ام،اما دربندی ک بودم، درهمکناری با تنوعی از جرم ها، مرا اینگونه حیران وسرگردان کرد.
*🍂عصاره کلام*
اول یادآوری کنم ک بعضیا به هیچ صراطی مستقیم نیستن واصلن باید زندان جایگاهشان باشد، نِ ندامتگاه، وگویا اصولن برای سکونت در زندان بدنیا امده اند، البته تعداد این قشرالحمدلله کم است،چون فطرت بشر بذات قابل ساختن است ونشد ندارد،اما آیااگر هرزندانی با نوع جرم خودش در بندهای بخصوص خودشان باشند، بقیه مدد جویان درزندانهای ما هم ،مثل این هنرمندما با سریالی از بزه آشنامیشود؟ ،گرچ این هنرمندما دارای شخصیت سالمی بود اما آیا همه اینگونه اندو ظرفیت این دارند ک دفع کنند؟⁉️
یک بار دیگر عاجزانه التماس میکنم مسئولین عزیز دراین رِوَند و رِوِش تجدید نگـــر جدی کنند.
این زندانیان عاقبت پایان محکومیت ب بدنه جامعه برمیگردندبیائیم تمام تلاشمان این باشد ک سالم بجامعه برگردند وبا این مِتُــد سلامت جامعه را بیمه تضمینی کنیم.
دلسوز به این آب وخاک ومُلک ــ زندانی
*✍️حسین* *روئین تن*
*(حر مهاجر)*

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین