باران
چرا شهر بوشهر در برابر بارندگی های شدید بی دفاع و آسیب پذیر است؟ و میزان مسوولیت مدنی و کیفری شهرداری تا چه حد است؟ ۲۷ آذر ۱۳۹۸
امیرحسین تاجدینی

چرا شهر بوشهر در برابر بارندگی های شدید بی دفاع و آسیب پذیر است؟ و میزان مسوولیت مدنی و کیفری شهرداری تا چه حد است؟

شهر نا ایمن پیامد بی توجهی به ضوابط شهرسازی است. نویسندگان قانون شهرداری در طی نیم قرن گذشته به موضوع ایمنی شهر توجه داشتند و در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بطور شفاف شهرداری ها را ملزم نمودند تدابیر لازم را برای حفظ شهر از خطر سیل اتخاذ نمایند. افزون بر آن، در بند […]