غلامرضا ایزدپناهی
آخرین دیدار با نجف دریابندری ۰۳ خرداد ۱۳۹۹
غلامرضا ایزدپناهی

آخرین دیدار با نجف دریابندری

شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به همراه خانواده به تهران رفتیم. طبعاً از بینِ جاهایی که در اولویّت بود و حتماً می بایست می رفتیم، دوجا بود؛ یکی منزل زنده یاد عبدالحسین شریفیان، مترجم نام آشنای بوشهری، برای دیدار با همسر و سایر بازماندگانش و دیگری دیدار با نجف دریابندری. مرحوم شریفیان که در سال ۱۳۸۸ […]