مرتضی زندپور
تابوت هایی که فرصت خشک شدن پیدا نمی کنند!! ۲۸ آبان ۱۳۹۹
پرویز حسینی

تابوت هایی که فرصت خشک شدن پیدا نمی کنند!!

تابوت های خیس مرتضی زندپور چاپ دوم ۹۸ چاپ اول۹۷ نشر زمزمه های روشن_بوشهر چون شعر تازه بود باگیسوان پریشان من اندیشناک کوچ پرندگان پروازدربال تردشان زمزمه می کرد چشمان عاشقم دریاگرفته مه گساربسته سنگ پرنده هراسان” “شعرکوچ پرندگان_صفحه ۵۲” اولین مجموعه شعرمرتضی زندپورشاعرجنوبی به نام “تابوت های خیس” در۶۶سالگی،نشان ازوسواس شاعردرچاپ شعرهایش دارد‌.آن هم […]

باران که بیاید همه عاشق هستند ۱۵ دی ۱۳۹۸
سیاوش آریا، پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی

باران که بیاید همه عاشق هستند

مرتضا زند پور ، مردی خوش رو، ساده و با قلبی مهربان از تبار جنوب ایران است. در چنین روزی در خرمشهر پا به گیتی گذاشته و در بوشهر پرورده و کامل شده و سال هاست در شهرستان شیراز، شارستان ادب، فرهنگ و هنر زندگی می کند. استاد زندپور را کمابیش ده سال است که […]