پرویز حسینی
تابوت هایی که فرصت خشک شدن پیدا نمی کنند!! ۲۸ آبان ۱۳۹۹
پرویز حسینی

تابوت هایی که فرصت خشک شدن پیدا نمی کنند!!

تابوت های خیس مرتضی زندپور چاپ دوم ۹۸ چاپ اول۹۷ نشر زمزمه های روشن_بوشهر چون شعر تازه بود باگیسوان پریشان من اندیشناک کوچ پرندگان پروازدربال تردشان زمزمه می کرد چشمان عاشقم دریاگرفته مه گساربسته سنگ پرنده هراسان” “شعرکوچ پرندگان_صفحه ۵۲” اولین مجموعه شعرمرتضی زندپورشاعرجنوبی به نام “تابوت های خیس” در۶۶سالگی،نشان ازوسواس شاعردرچاپ شعرهایش دارد‌.آن هم […]