نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – ما تو شهر بیدیم اما هنوز تو خونه از گو و گوهه بز و کهره ومرغ و خروس بهره می بردیم واز صبحگه تا مغروب گو و گوهه و بز ها تو کیچه ها رو بیدن و کاغذ و کتاب و مجله ها میخوردن از ده تا خونه چهارتاشون […]

نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – ما تو شهر بیدیم اما هنوز تو خونه از گو و گوهه بز و کهره ومرغ و خروس بهره می بردیم واز صبحگه تا مغروب گو و گوهه و بز ها تو کیچه ها رو بیدن و کاغذ و کتاب و مجله ها میخوردن از ده تا خونه چهارتاشون بز و کهره داشتن تا اواخر دهه چهل که برق سه فاز و لوله کشی اوو امد و پشتش شرکه های خارجی وسر کله معمارهای شیرازی هم پیدا شد و خونه های قدیمی که اتاق هاش دور تا دور سرا و حیاط بیدن و چه اوو داشتن یواش یواش جای خوشون به خونه ویلائی دادن و از دست بز و کهره نجات پیدا کردن اما سی خالی نبودن عریضه جای مرغ و خروس تو سرای ویلائی محفوظ بید گوو بز ها هم تو تلگدون های میچریدن وبه محضی که میدیدن در سرای وازن حمله میکردن انچه گل و گیاه تو باغچه بید میخوردن و گلدونها هم خاک و خاکشیر میکردن یه روز تو سرای کل رسول داد وبی داد و هوار بید که بزهای محمدی باغجه شون شخم زده و هیچ اثری از گل و سوزی سیشون ننهادن یه روز تو سرای میشت حسین شورشین در می گرفت هر چی هم سی صاحب های بزو گو اعتراض میکردن انگاری نه انگار که اتفاقی افتاده بچه های کل خسرو که ظهر خو بیدن و با صدای بز و کهر های محمدی از خو بلند شدن دیدن از دست بز و کهر ها نه از باغچه خبری ان نه از گلدونها با داد و چوخ بزها از سرا در کردن اما یکیش تو حیاط خلوت قایم کردن مغرب سرش بریدن و شوی کباب مفصلی زدن صبح هم ترتیب کله و پاچه اش و اثار جرم هم تو گونی کردن و انداختن تو تلگدون محله شکری بچه های محمدی هم از همه پرس و جو بز گمشده شون میکردن اما نمی فهمیدن بز تو کوم بچه ها و یخچال کل خسرو جا خوش کرده روزی نبید که دعوای بز تو کیچه و محل نباشه اما خانواده اقای یزدانی که با کلاس بیدن و اولین خونه ویلائی محل مال خوشون بید از حقوق و حمایت از حیوانها گپ میزدن و نمی فهمیدن از دست و بز‌و کهرهای که نه سبشون باغچه و گل و گلدون ننهاده چه کنند هم نمی خواسن سی بز ها بزنن‌هم‌صاحب بزها محل کله ای و کمنه ای شون نمی نهادن تا به روز که از کنار سرای اقای یزدانی رد میشدم‌که دیدم چنتا بز و کهره به ردیف از در سراشون در امدن و ری گوش همش کاغذ منگنه کردن و نوشتن جناب اقای صاحب بز والله ما ادمیمم و دلمون به گل و باغچه و گیاه خوشن اما بزهای نادان و کره بز جنابعالی هیچی از گل و گیاه حتی اثاری از ان سی ما ننهاده با اخطار منگنه شده به گوش بز به شما التیماتم می دهم امروز به گوش بز کاغذ منگنه کردم فردا در صورت تکرار و تهاجم مجدد بز تو سرا و حیاطمون با بزها و کهر های شما رفتار دیگری خواهد شد امضاء یزدانی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر