ها بله…..عمر و زندگی سی آدم همری قصه و خیال و خاطره میگذره مث برق و باد. توسون که میشد از دس نم و شرجی همری هفکی باد گرم قوس ،دیگه اوضی بر پا کردن کپر بید. یا پشت بون یا بس قبله ظلم آباد و پودر و بس و باغ اطراف جفره. عید تند […]

ها بله…..عمر و زندگی سی آدم همری قصه و خیال و خاطره میگذره مث برق و باد.

توسون که میشد از دس نم و شرجی همری هفکی باد گرم قوس ،دیگه اوضی بر پا کردن کپر بید. یا پشت بون یا بس قبله ظلم آباد و پودر و بس و باغ اطراف جفره.
عید تند و تند می گذشت و سوزی و علف و گل وتوله وقاب اشکن و مرمرشک خشک وزرد می شدن و همیچی خشک بید.و باد قوس نفس ولات واهالی کول میکرد و همه دسپاچه بیدن سی برپا کردن کپر.زندگی تو کپر خوش بید.یادش بخیر…..

ایسه دیگه تو بس قبله ظلم آباد.خیلیا گرفتار زدن کپر بیدن.
خیلیا از چهار محل می رفتن پودر.که هم هواش خنکتر بید هم نزیک دریا بید..البته ایم بگم خیلیا بالاخونه داشتن واونجا زندگی میکردن.خیلیا بالی بونشو.زندگی تو کپر خیلی خوش بید شووا تو نم و شرجی همری هفکی باد گرم قوس سیل آسمون میکردیم و تو ستاره ها پی جور ستاره بختمو بیدیم.با قصه هایی که بی بیمو یا بووامو سیمو تعریف میکردن تا سحر بیدار بیدیم.همی اینا جوی رادیو و تلویزیون میگرفتن.یادشو بخیر.

او روز میش محمود ومختار وعامو جلیل وکل خاتون و میش فاطمه و چن نفر دیگه قبله محل ظلم آباد دور هم جمع بیدن و نقل جا سی کپرشو حرف میزدن.عامو رسول شمال بس محل مشغول چال کردن زمین سی کپر بید تا چندل سرپا کنه و بین چهار تا چندل سته و پیش و بالاش بلیو بیله وکپر برپا کنه سی زندگی توسونشو.عبدو بچی عامو رسول بند کبال دسش بید و هوی سته دور چهار تا چندلا مث دوخت و دوز خیاطی دور چندل کمر کپر میدخت تا سفت بشه وسرپا ویسه.درکپر سمت شمال بید .خیلیا در کپر حل قبله می نهادن.ایسه دیگه پسین بید که کپر تموم شده بید.بووا و بچه خولیس عرق رو زمین نشسه بیدن تا نعس تازه کنن وبا چلچل باد قبله عرقشون خشک بشه.
دونفری هوی با هم حرف میزدن که اهالی محل که هر یکی یچیزی تو دس یا رو کول داشتن اوولتر کپر عامو رسول ور دادن رو زمین و جا سی خوشو معلوم میکردن که کپرشو برپا کنن.

حالا دیگه کپرا برپا بید و زندگی توکپر شروع شده بید.یکی از مواردی که خیلی مهم بید و حیاتی.اوو بید.اوو سی خورد و خوراک واوو سی خرج وشنو.تو محل کل مسلم در خونش واز بید و سی عیالش گفته بید که هر کی اومد سی اوو خوردن مجازن از اومبار اوو ببره.
پنج روزی از بنا بساط کپر و زندگی دیر خونه نگذشته بید،یه روزی میش فاطمه و عروسش رفته بیدن خونه میش مسلم واوو از اومبار تو ملاسی روسرشو تو کیچی محل هوی میومدن قبله توکپرشو.نرس برس کپرا یهو رهگذری غاره داد و گفت .میش فاطمه مار مار توملاسیتن.عروسش که جلو بید دسپاچه سیل ملاسی اووی زن عاموش کرد و گفت راس میگه ملاسی ورداد رو زمین و از ترس چسپید کر دیوار خونه همسایه.
او روز یک بگیر و بپاشی در گرفت که نگو و نپرس.همسایه ها با چوب و سنگ وبیل مار بی زبون سینه کردن وتا نکشتنش جنگ خاتمه پیدا نکرد. ای چیا اتفاق میوفتاد.خیلیا اوولتر کپرشو لوکه ساخته بیدن.شو همه رولوکه بیدن.شووا همسایه میومد شونشینی،جاشو رولوکه بید.و تا دیر موقه مجلس گرم بید. صدی مویگیرا که تو علفدون واطراف غراب پاچمپولیس تور سکار پهن میکردن ونیمه خوندنشو همه می بردن تو فکر و خیال دریا. شوی که باد بررو یا قوس بید صدی جونورا وسگ و لیک کفتارا و توره و هاری خرا همه میبرد تو مسیله و کوه ولاتی اطراف.خیلی از اونی که تو فکر و خیال زندگی و آیندشو بیدن.رو لوکه که خوسیده بیدن تا سحر صب تو آسمون پی جور ستاره بخت خوشو بیدن…..
ما رو بون خونمو کپر زده بیدیم و تا سحر سر جامو تو نم و شرجی همیطو که خولیس عرق بیدیم مراما میکردیم و همبازی ستاره ها.شووی که بی بیم که اسمش دی رضا و دایه گری میکرد خونمو بید و با هزار خارکوری از پله بون بال میومد وتوگپر جا خوش میکرد.وخت خو ما دورش مجلس میگرفتیم و او سیمو قصه های خوشی سیمو تعریف میکرد.بعضی از قصه ها که تعریف میکرد ما از ترس خومو نمیبرد.قصه از دریا بووا سیمو تعریف میکرد……
خیلی خوش بید.اهالی که تو کپر قبله محل زندگی میکردن،وخت خوراک خوردن گتر خونه با صدی بلند میگفت بسمالله بفرمایین.جوابش میدادن ممنون. …نیشی جون.شووا صدی گریه بچه ها که خاموش می شد.دیگه وخت خو بید….یادش بخیر…
عامو صفری هم تو کپر زندگی میکرد که میرفت هل قصابخونه تاجبری کر بر تور کنگی میانداخت ومید و بله خهکی میگرفت و رو همسایه ها می فروخت واز ای راه زندگیش میچرخند….خیلی ها با جهز تشاله وغراب میرفت بعضی هم با جهاز گته ای.اکثرآ اهل دریا بیدن.یادشو بخیر .چقه زندگی خوش بید.سخت بید ولی مزه داشت.عمه و خاله وخالو و عامو وبی بی قوم و خیش‌.گت و کوچیکی بید مهر و صفا بید
چه بگم هر چی بگم کم گفتم.
ایشاالله زندگیتون بخیر و خوشی بگذره.تندرست و صمیمی با هم زندگی کنین.عشق هم بخورین.احترام هم بیلین.تا زندگی مزه داری داشته باشین.
چیش بر چیشی و فیس و تکبر زندگی لیلام میکنه.تورو هم خنده کنین واز دیرادیر سلام هم کنین.ایشاالله هر چیز خوب وخوش و خداپسندونن تو زنوگیتون تجه بزنه و غنچه کنه.
حق نگهدارتون
پا یا ن……….

  • منبع خبر : نصیر بوشهر