یادم میا خونمو که کر دریا بید .برابر خور دی سیفو دم در گمرک فرختیم و رفتیم تو محله نیدی که از محله های قدیمی ومعروفن . آب و هوا وکشت و زراعت اونجا بسیار پر رونق بید. ی خونی قدیمی اونجا خریدیم و اونجا جاگیر شدیم. بعد از مدتی با هزار خارکوری و قرض […]

یادم میا خونمو که کر دریا بید .برابر خور دی سیفو دم در گمرک فرختیم و رفتیم تو محله نیدی که از محله های قدیمی ومعروفن . آب و هوا وکشت و زراعت اونجا بسیار پر رونق بید.
ی خونی قدیمی اونجا خریدیم و اونجا جاگیر شدیم.
بعد از مدتی با هزار خارکوری و قرض و قروض خونه رمبوندیم ویه خونی نونوار و حال دار ساختیم.تو سراش یه باغچه ای هم زدیم و بامید درخت و سوزی و گل.تا درختا میوه بدن و گل رنگارنگ سی قشنگی.
دخترام هر روز شاخه ای می اوردن وتو باغچه میکاشتن.
یروز دخترگوتوم از مدرسه که اومد دیدم شاخه ای که چنتا برگ سوز دم ساقش بید تو یه قوطی بید با خوشحالی بعد که سلام کرد گفت بابا درخت انارن دوسم اورده.گفته بزرگ بشه انارش حرف نداره .دونه هاش سرخ سرخن……

چند سال گذشت و دخترم سالی یه کلاس بالاتر میرفت و درخت نار گُت میشد.مخلص بعد چند سال که گذشت درخت نار ثمر زیادی می داد.دختر اول سی همسایه و اقوام نار دومزه که دونه های سرخ داشت بهره میکرد.قشنگی سرا خونه ما درخت لوز و کنار بمبویی و نار بید.یروزی یکی از همسایه ها ورچریده بید رو دیوار خونمو و سی دخترم گفت .میگما دختر چقه پهنا ورداشته ای چه دخت انارین؟اره چقه انار داده.یعنی شاید باور نکنید سال دیگه درخت نار پت نگرفت و برگ و بارش تکید!؟دخترم همو سال از غصه گریه میکرد سی درختی که با چه عشقی کاشته بیدش.ها بله ایم قصه پر غصه درخت نار……..

مخلص ساقی کو با وسواس از تو قوطی در اوردم و گوشهء باغچه کاشتم بامید ثمرش.!
یادم میا مریمی دخترم از مدرسه که خونه میومد،فوری درس و مشقش انجام میداد ومی رفت هل باغچه و درخت نار و ساعتها با خاک باغچه و ساقی ناری که کاشته بیدیم ورمیرفت و انگاری باش حرف میزد.
دو سالی کذشت و درخت نار فد کشید و گت شد و شاخ و برگ زیادی کرده بید.قدش کوچیک بید ولی پر ساقه و برگ بید.
یه روز صبح زمسونی که بارون دو روزی باریدن گرفت و درخت غچه گل داشت.درختای تو باغچه ونار جونپاک پاکیزه کرده بید.صبح دخترم تا درخت نار دید با دو ودلخوشی اومد تو خونه و خبر داد که انار گل کرده .خیلی دلش خوش بید.گل قیفی قرمز و قشنگ….

  • منبع خبر : نصیر بوشهر