داشتم از کنار پارک محلمون رد میشدم‌ ، دیدم پارک خلوتن حتی بوجیک ها که تا چن روز پیش پر سر وصدا و تو چمن ها و درخت های پارک ولو ( حمامی و پیدم و پندوک ،چند نوع کنچشگ) بید که دم هم می دویدن و هم احساس خطر کردن و پی به ناخوشیکو […]

داشتم از کنار پارک محلمون رد میشدم‌ ، دیدم پارک خلوتن حتی بوجیک ها که تا چن روز پیش پر سر وصدا و تو چمن ها و درخت های پارک ولو ( حمامی و پیدم و پندوک ،چند نوع کنچشگ) بید که دم هم می دویدن و هم احساس خطر کردن و پی به ناخوشیکو بردن و غیب وابیدن و صدای ازشون نی که دیدم محمودو ری یه نیمکتی خوش ، تک و تنها جا خُش کرده و سیگاری زیر لونجش و هی پک میزنه محمودو ۷۰ سالیش میاد . گمونوم بازنشسه بازار باشه اما بازاری نبید و شاگرد و پادو تو دکونهای مردم بید و سوادی هم نداشت و بقول خوش کورن . نزیکش نوابیدم و از دیر بونگش دادم‌ . ها محمود تنها نشسی دور و برت کسی نی، رفیقات هر روزیت نیسن . گفت نمی فهمم چه خبرن ،چن روزین کسی تو پارک حتی کیچه پر نمیزنه .گفتم سیش، خبر سی خوت، می خبر نداری ؟!چن روزین کرونا دیار اندن. گفت :چه دیار اندن؟! بونگ دادم کرونا .گفت: کرولا چنن ؟! دیدم بدبخت اصلا تو باغ نی .گفتم :جونورین و ایطو که میگن از گولی کوچیکتر و از مشک گوترن ، البته مو خوم ندیدم ها از گوش گناهکارم‌ و از مردم ، ام فهمیدن که میگن‌ کِپ( گاز) دس و پا میده اگه لخت باشه و از خوش بو گندی در میکنه. گفت: وی بگو سی همی می بینم بعضی ها دسکش تو دسشونن و ماکس رو سک و صورت و دماغشونن ؟! گفتم ها نه کِپ که میده هیچ همیطور هم که میاد هلت از خوش بو گندی در میکنه که حالت بهم میخوره .گفت : ای عمو راسوهن ها تو پایگاه پرن مو عامو از ای بترسم‌ تو هم با بالا سونی ها گشتی سی راسو میگی کرولا ؟! مو عامو هر روز میام تو پارک ری نیمکت ها میشینم اگه راسو مو و کرولای تو جرائتشن نزیک مو وابیت چنان لغتی ( لگد) پرخش کنم که نفهمه چطوری خردن. گفتم عمو محمود او طوری میاد که نمی بینیش ها میگن خوش به رنگ هرچی دور و برشن در میاره و یهو ریت حمله میکنه کپت میده گفت : تو عمو بچه ننه هسی ها؟! مو با کمپلو و رضای که داریتو ( دعوا کن و نوچه اش رضا رفته بود بالاسون وقتی برگشته بود بوشهر در خونه همساده شون زده بود و بجای اینکه بگه کاه یا کَه دارین گفته بید کَه داریتو که به این لقب موند) و بچه های دروازه گشتم مو با ده بزرگی و مصطفی ریش( بزن بهادر های شیراز و ابادان) سلام علیک و رفیق بیدم ها حالا مال مونن که از کرولا زهلم بره ؟! بعد سیم نمیگن از شیر و ببرهای که ری دس چپ و راستن خجالت نکشیدی که از راسو زهلت رفت ؟! اوسا سیم نمیگن برو جنب دی شازو هفه کن و زیر بورمت وردار؟!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر