هوشنگو بر خلاف بعضی از بچه ها که جهشی سالی دو کلاس طی می کردند او در هر دوسال یه کلاس بالاتر می رفت یعنی تصدیق پنجمش که گرفت ده سال تو مدرسه ۲۵ شهریور ظلم اباد درس خواند البته درس که چه عرض کنم چون رشیدتر و قد بلند تر از همه مون بید […]

هوشنگو بر خلاف بعضی از بچه ها که جهشی سالی دو کلاس طی می کردند او در هر دوسال یه کلاس بالاتر می رفت یعنی تصدیق پنجمش که گرفت ده سال تو مدرسه ۲۵ شهریور ظلم اباد درس خواند البته درس که چه عرض کنم چون رشیدتر و قد بلند تر از همه مون بید طی حکم نانوشته اقای مدیر معاون فراش شده بید و کارهای سخت مدرسه انجام میداد او زمان ما تو دبستان سالهای چهل را میگم‌ تو برنامه درسی مون در کنار حساب و املا و فارسی و… درس کاردسی و سرود هم داشتیم که در طول هفته زنگ سرود چند نفری معلم صداشون میزد میومدن جلو کلاس چیش تو چیش بچه ها سرود که اکثرا ترانه روز خواننده های چون اقاسی بید میخوندن مو کم رو بیدم زنگ سرود سرم زیر کت یا پشت بچه ها قایم میشدم تا اقای جعفری که مال منطقه خومون بید نبینتوم تو چهل دقیقه سرود صدا از دیوار کلاس در میومد اما از مو ابدا و اصلا امتحان ثلث اول سرود که شد اقای جعفری صدای هوشنگو زد که بیو سرود بخون هوشنگو هم میومد روبرو بجه ها ویمیسکی و سرش بالا می گرفت و تو سقف کلاس سی میکرد و آواز ایرج میخوند که سگی را لقمه نانی دادم تا با من آشتی شود و چهچه میزد البته هوشنگو میگفت سگو را اقای جعفری سی قد و قوارش میکرد و یادش به مردودی پارسال هوشنگو می افتاد و سیش میگفت بشین نمره ات۱۲ ثلث دوم که شد باز هوشنگو روبرو بچه ها ویسگید سرش بالا برد و تو سقف کلاس سی کرد و ایندفعه از دلگش خوند که سنبل به چمن باز امد سنبل به چمن باز امد باز اقای جعفری سیلش کرد و گفت هوشنگ بسن برو بشین نمره ات ۱۱ تا نوبت ثلث سوم و اخر سال رسید و امتحان سرود و هوشنگو طبق معمول دو ثلث قبل روبرو بچه ها ویساد سر و چیشاش برد تو سقف دو سه دقیقه ای مکث کرد تا یادش رفتن شعر جدیدی سی سرود حفظ کنه اقای جعفری سیش گفت هوشنگ چت شده کنگ وابیدی چتن بخون دیگه یهو هوشنگو همیطور که چیشاش تو سقف سی میکرد با اواز خوند سگو را لقمه ای که اقای جعفری تیز یادش امد هوشنگو ثلث اول همی اواز خونده با جهل و داد سیش گفت آزار و سگو را درد و سگو را یا سگو راشن یا سنبل برو ۱۰

  • منبع خبر : نصیر بوشهر