گرگو ، خیلی” مه شریف” پسرش دوس داشت و تو همه حال حواسش بهش بید ، تا اذیت نکن ، سر به زیر و معقول باشد. تو کیچه با بچه ها که بازی میکنه سی بچه های مردم نزنه . اما با ای اوصاف گرگو خوش ناخوش بید، نه اینکه جای از تن و بدنش […]

گرگو ، خیلی” مه شریف” پسرش دوس داشت و تو همه حال حواسش بهش بید ، تا اذیت نکن ، سر به زیر و معقول باشد. تو کیچه با بچه ها که بازی میکنه سی بچه های مردم نزنه . اما با ای اوصاف گرگو خوش ناخوش بید، نه اینکه جای از تن و بدنش درد کنه ها، نه می گفتن ناخوشیش تو سر و مغز و اعصابشن . شو که میشد ” مه شریف” خو می رفت، گرگو سیلش می کرد و جنب خوش می گفت: نه خدا نکرده مه شریف خو نباشه و مرده باشه. سی همی بلند میشد می رفت بالای سر مه شریف و صداش میزد ،بوا مه شریف ،بوا مه شریف . می دید جوابش نمی ده با دس سوکش می داد بوا بوا مه شریف از خو بیدار میشه چیشاش با دسش می پلکوند و سی بواش می کرد و میگفت ها چنن بوا؟ بواش می گفت هیچی بوا میخواسم بفهمم خو هسی یا بیدار .مه شریف هم می گفت خو بیدم بوا. بواش هم می گفت: خو بخوس بوا . ای داستان هر شو گرگو بید با مه شریف . مه شریف یه شو جنب خوش گفت ای چکارین بوام سرم میاره. امشو هر کاری کرد تا بیدارم کنه ،بیدار میشم ولی خوم میزنم به خوی و جوابش نمی دم نصف شوئی گرگو سی مه شریف که کرد تو فکر رفت نکنه بچه ام خو نباشه و خدای نکرده مرده باشه ، رفت بالای سر مه شریف و صداش زد مه شریف ،مه شریف، جوابی نشنید ناچارا رفت کنارش و سوکش دادوصداش زد مه شریف بیدار نشد، هر کاری کرد بیدار نشد .هرچی گفت بوا خوهسی یا بیدار مه شریف جواب نداد .گرگو به التماس افتاد که بوا جواب هاده گنامن ها ،جواب هاده ها .اما مه شریف خوش زده بید به خو و گرگو هم داشت دیونه میشد. که گرگو با گریه ، بلند وابید ، رفت تو سرا، سنگ گوتی دست گرفت امد بالای سر مه شریف و داد زد مه شریف، مه شریف، بوا خو هسی یا بیدار ؟ سنگ هم تو دسش بید مه شریف یواشکی زیر چیشی سی بواش کرد و دید بواش سنگ کو برد بالا و با گریه گفت : مه شریف بوا تراخدا جواب هاده خو هسی یا بیدار؟! بوا گناهتن ها ؟ بوا گنامن ها؟ و سنگ با دس برد بالای سرش و امد که بزنه تو فرق سر مه شریف که بفهمه خوهن یا بیدار که مه شریف دید اگه جواب نده جاش تو سینه قبرسونن ،گفت: ها بوا چنن ؟خو بیدم ها . بیدار شدم ها که گرگو سنگ اورد دمن و گفت ها بوا قربونت وابم خو بیدی؟ بوا خو بخوس

  • منبع خبر : نصیر بوشهر