محرضا اصلا درس نخونده بید و تا یادش میومد دم کار و زندگی بید کوچیک که بید بواش درد باریک گرفت و مُرد ومحرضا با دوتا کوکا و یه دده و دی اش تنها میزاره و محرضا که ۶ سالش بید میره پادو و شاگردقهوه خونه عبد الرضا تو بازار قدیم میشه و شو ها […]

محرضا اصلا درس نخونده بید و تا یادش میومد دم کار و زندگی بید کوچیک که بید بواش درد باریک گرفت و مُرد ومحرضا با دوتا کوکا و یه دده و دی اش تنها میزاره و محرضا که ۶ سالش بید میره پادو و شاگردقهوه خونه عبد الرضا تو بازار قدیم میشه و شو ها هم انجا میخوسیده پسین های پنجشنبه مزد هفتگی اش از عبد الرضا می اسدو سی خونه کارسازی میکرد و با تتمه پیل باقی مانده اش تحویل دی اش می داد تا روزانه گوشتی و موهی نی سی خوشون بخرن .

محرضابا خوارکوری گُت شد وکفیل دی اش شد سربازی اجباری هم نرفت تا با پیل های که جمع کرده بید مغازه ای خرید زن اسد و بچه دار شد دلش میخواس بچه هاش مدرسه برن درس بخونن شو که از بازار وامیگشت گاهی دست خالی نبید کمالی و کیک یزدینی سی بچه هاش میاورد. بچه ها که درس خون ومدرسه رو شده بیدن با عشق سیلشون میکرد .حض میکرد که علی درس میخونه .تو بازار سی رفیقاش می گفت که علی ما خیلی کتابشن فیزیک ،شیمیک و فارسیک.
کنار مغازه اش هم دکون مصالح فروشی حاج مصطفی بید که گاری دارها انجا جمع می شدن و سی خونه های که کار و فعله ای داشتند گچ ،ساروج، ماسه و سمنت میبردند از جمله کسای که گاری داشت خدر بید که سیبیلی پرپشت و گُتی داشت که به خدر استالین مشهور بید خیلی ادم مهربون و دل رحیمی بید. علی بچه محرضا که حالا دبیرستانی شده بید و فیزیک و شیمیک میخوند قرار بید امتحان تاریخ بده سی همی شو امتحان با دوتا از رفیقاش تو خونه شون جمع شدن واز هم سئوال و جواب میکردن تا رسیدن به درس شوروی محسنو همکلاسی علی از علی سئوال کرد که استالین چه کرد؟ بواش محرضا هم تو اتاق بغل دستی، همیطور که بازنش گپ میزد حواسش به بچه ها هم بید تا اسم استالین شنید گوشاش تیز وابیدو بیشتر به صبحت های بچه ها توجه کرد علی بچه اش جواب محسنو داد که استالین دو میلیون ادم کشت و چند میلیون روانه سیبری کرد که انجا یخ زدن و بیشترشون مردن استالین ادم کش و بی رحم بید که محرضا خوش نگرفت و با ناراحتی در اتاق بچه ها واز کرد و رفت داخل و گفت شما اندین اینجا درس بخونین یا گپ خدرواستالین بزنین خدروبدبخت اذیت خر خوش نمیکنه خدرو استالین ادم بکشه خدرو استالین و ادم کشی بشین عمو درستو بخونین خدرواستالین بدبخت عیالوارن اگه مردم ای تهمتکو که شما سیش زدین بفهمن هو در میگیره و دیگه کسی کار نمی دتش از نون‌خوردنش نکنین بعضه تر از خدرو استالین کسی تو بندر هسی خدرو استالین بدبخت خوش بزور میچرخونه ادم تبعید کنه بشین عمو خجالت بکشین، حیا کنین و تهمت دم خدرو استالین بدبخت نزنین

  • منبع خبر : نصیر بوشهر